การประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน (ตั้งแต่ 11 คน ขึ้นไป)

11

ผลประโยชน์ความคุ้มครองที่ท่านจะได้รับ ขึ้นอยู่กับตารางผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก ซึ่งออกให้ กับบริษัทของท่าน โดยจะประกอบด้วยความคุ้มครอง ดังต่อไปนี้

  • การประกันชีวิตกลุ่ม
  • การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
  • การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงกลุ่ม
  • การประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยใน
  • การประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยนอก

ความคุ้มครอง

ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลกทุกสถานที่ ทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงาน

12 13

การประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยใน

ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ย 1 ปี

ความคุ้มครอง

ให้ความคุ้มครอง ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาการบาดเจ็บ หรือ เจ็บป่วย ตามความจำเป็นทางการแพทย์ในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล และ เข้ารับการรักษาตัว เป็นเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
การประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยนอก

ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ย 1 ปี

ความคุ้มครอง

หากผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ หรือ เจ็บป่วยจนเป็นเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษา ในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลหรือคลินิก บริษัทฯ จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้สำหรับ การตรวจรักษาไม่เกิน 1 ครั้งต่อวันตามจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจ่ายจริง แต่ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์ต่อครั้งตามที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์และไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี

14

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นายพณสรรค์ พรรณปิติพัฒน์
โทร 092-092-6505

ชื่อของคุณ

อายุ

เพศ

จังหวัด

จำนวนเงินเอาประกัน

วงเงินชำระเบี้ยต่อปี

ท่านมีบัตรเครดิตหรือไม่

คุณต้องการทำประกันเพื่อ

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล์ของคุณ

ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

ข้อความเพิ่มเติม

-------------------------------------------------

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด

[contact-form-7 404 "Not Found"]